Rastlinná výroba
Živočíšna výroba
Mimoprodukčné aktivity
Služby
Dokumenty na stiahnutie


Združenie agropodnikateľov,
družstvo


Veľká Komárňanská 5
941 31 Dvory nad Žitavou

tel.: 035 / 6484 204
fax: 035 / 6484 204
      Hlavná stránka   |   O firme   |   Fotogaléria   |   Kontakt


O firme

História Združenia agropodnikateľov, družstvo v Dvoroch nad Žitavou začína v roku 1949, keď v rámci kolektivizácie vzniklo JRD prvého typu (v roku 1959 bola ukončená celoobecná kolektivizácia). V roku 1972 sa JRD Dvory nad Žitavou zlúčilo s JRD Branovo a hospodárilo do roku 1989 na výmere 5656 ha. Po roku 1990 prešlo družstvo zásadnými zmenami. V roku 1992 prebehla zákonná transformácia na družstvo vlastníkov, v roku 1996 boli majetkové podiely podľa zákona premenené na cenné papiere - Družstevné podielnické listy a v roku 1998 sa dovtedy Poľnohospodárske družstvo premenovalo na Združenie agropodnikateľov, družstvo - s právnou formou podnikania družstvo. V rámci vytvoreného kapitálu, družstvo do roku 2002 emitovalo 3 emisie Družstevných podielnických listov.

V rámci prípravy na vstup do EÚ sa v roku 2004 družstvo pretransformovalo podľa výrobkovej špecializácie, keď z ovocinárskej, zeleninársko-potravinárskej a vinohradnícko-vinárskej výroby, ako súčasti odvetví poľnohospodárskej prvovýroby ZAD, sa stali samostatné podnikateľské subjekty - družstvá, ako uzatvorené kapitálové spoločnosti s vyšpecifikovaným majetkom svojich oprávnených osôb - členov pracujúcich v týchto družstvách. Združenie agropodnikateľov, družstvo - zostalo otvorenou spoločnosťou oprávnených osôb s majoritným vlastníctvom členov.

Združenie agropodnikateľov, družstvo hospodári na výmere 5 570 ha pôdy so zameraním na pestovanie obilnín, olejnín, cukrovej repy a krmovín. Družstvo uplatňuje systém minimalizovaného spracovania pôdy. Odvetvia živočíšnej výroby sú zamerané na chov kráv s trhovou produkciou mlieka. Chov ošípaných je zameraný na produkciu bravčového mäsa.

Ročné nájomné za pôdu činí 100 EUR za 1ha.

Družstvo ročne investuje do najmodernejšej techniky a technológií, vďaka čomu dosahuje nielen vysokú produktivitu práce, ale aj nadpriemerné produkčno-kvalitatívne parametre v odvetviach prvovýroby. Pri vysokej intenzite poľnohospodárskej výroby má svoje významné postavenie enviromentálna činnosť vo vzťahu k pôdnemu fondu a biotopom prostredia, výsadba stromov, zalesňovanie neproduktívnych plôch a rozvoj neprodukčných činností v rámci multifunkčnosti poľnohospodárskej výroby. Tieto činnosti sú reprezentované chovom maďarského stepného dobytka, oviec mliekového typu, kôz, pečeňových husí a koní. Tieto odvetvia majú význam z hľadiska histórie, atrakcií a obnovy chovu v tradičných podmienkach rodinných fariem.


Výrobná činnosť podniku:

poľnohospodárska činnosť, spracovanie a predaj poľnohospodárskych
     výrobkov

rastlinná výroba: pestovanie
    - obilnín: pšenica ozimná, jačmeň jarný, ozimný, kukurica
    - olejnín: repka olejná, slnečnica ročná
    - okopanín: cukrová repa
    - objemových krmív: kukurica na siláž, lucerna

živočíšna výroba:
     - chov ošípaných
     - chov hovädzieho dobytka - pre trhovú produkciu mlieka
výroba a predaj kŕmnych zmesí
služby pre rastlinnú výrobu
porážka hovädzieho mäsa a ošípaných z vlastnej produkcie
opravy poľnohospodárskych strojov
nákladná doprava
organizovanie kultúrnych a športových podujatí
mimoprodukčné aktivity: Maďarský stepný dobytokÚspechy a ocenenia:

r. 2000:

 • Nadácia SLOVAK GOLD udelila Certifikát ochrannej značky kvality Zlatú medailu SLOVAK
       GOLD
  výrobku kolekcia vín ÉÓS Vavrinecké, Alibernet, Dievčie hrozno a Rizling Vlašský
 • r. 2001:

 • Najkrajší chotár

 • TOP AGRO - diplom za umiestnenie v celoslovenskej súťaži o najlepší podnikový
        manažment Agrokomplexu v roku 2001
 • r. 2002:

 • TOP AGRO 1. miesto v kategórii rovinných oblastí v celoslovenskej súťaži o
        najkrajší chotár za rok 2002


 • Nadácia SLOVAK GOLD udelila CERTIFIKÁT ochrannej značky kvality Zlatú medailu
        SLOVAK GOLD výrobku TREFA paradajková šťava


 • Medzinárodná výstava AGROKOMPLEX 3. miesto v kategórii holšteinských jalovíc do 1 1 roka
 • r. 2004:

 • Ocenenie chovu kráv za dodanie mlieka najvyššej kvality a najväčšieho množstva
        v roku 2004 - LEVMILK - 1 . miesto
 • r. 2005:

 • Zlatý kosák za kolekciu historických plemien hospodárskych zvierat v súťaži exponátov na
        Medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu AGROKOMPLEX 2005 v Nitre


 • Rastlinná výroba  |  Živočíšna výroba  |  Mimoprodukčné aktivity  |  Služby
  Dokumenty na stiahnutie  |  O firme  |  Fotogaléria  |  Kontakt

  Copyright © 2007 Združenie agropodnikateľov, družstvo